absorptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive.

Từ điển Anh Việt

 • absorptive

  /əb'sɔ:ptiv/

  * tính từ

  hút thu

  absorptive power: khả năng hút thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorptive

  * kỹ thuật

  hấp thụ

  xây dựng:

  có tính hút

  có tính hút thu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorptive

  Similar:

  absorbent: having power or capacity or tendency to absorb or soak up something (liquids or energy etc.)

  as absorbent as a sponge

  Antonyms: nonabsorbent