absorptive lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive lining

    * kỹ thuật

    lớp lót hút thu