absorptive power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive power

    * kỹ thuật

    khả năng hấp thụ

    sức hấp thụ