absorptive modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive modulation.

Từ điển Anh Việt

  • absorptive modulation

    (Tech) điều tần hấp thu