absorptive capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive capacity

    * kỹ thuật

    khả năng hấp thụ

    khả năng hút thu

    năng suất hấp thụ