absorptive modulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive modulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive modulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive modulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive modulator

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ điều biến hấp thụ