steep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steep.

Từ điển Anh Việt

 • steep

  /sti:p/

  * tính từ

  dốc

  steep hill: đồi dốc

  (thông tục) quá quắt, không biết đều

  steep demand: sự đòi hỏi quá quắt

  ngoa, phóng đại, không thể tin được

  steep story: câu chuyện không thể tin được

  * danh từ

  dốc, chỗ dốc, sườn dốc

  sự ngâm (vào nước)

  to put something in steep: ngâm vật gì

  nước ngâm

  * ngoại động từ

  ngâm vào nước

  to steep in: thấm, ngấm vào; mê mải, miệt mài

  steeped in slumber: ngủ mê mệt

  steeped in misery: nghèo rớt mồng tơi

  * nội động từ

  bị ngâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steep

  * kinh tế

  ngâm vào nước

  sự ngâm nước

  sự thấm vào

  thùng ngâm

  * kỹ thuật

  độ dốc

  dốc

  dốc đứng

  hút

  ngâm

  ngâm ướt

  ngâm vào nước

  nước ngâm

  sự nhúng chìm

  tẩm

  vách đá đứng

  hóa học & vật liệu:

  vách dựng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steep

  a steep place (as on a hill)

  devote (oneself) fully to

  He immersed himself into his studies

  Synonyms: immerse, engulf, plunge, engross, absorb, soak up

  let sit in a liquid to extract a flavor or to cleanse

  steep the blossoms in oil

  steep the fruit in alcohol

  Synonyms: infuse

  having a sharp inclination

  the steep attic stairs

  steep cliffs

  Antonyms: gradual

  of a slope; set at a high angle

  note the steep incline

  a steep roof sheds snow

  Similar:

  exorbitant: greatly exceeding bounds of reason or moderation

  exorbitant rent

  extortionate prices

  spends an outrageous amount on entertainment

  usurious interest rate

  unconscionable spending

  Synonyms: extortionate, outrageous, unconscionable, usurious