steeple head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeple head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeple head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeple head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steeple head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mũ hình côn