steeple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeple.

Từ điển Anh Việt

 • steeple

  /'sti:pl/

  * danh từ

  gác chuông, tháp chuông (nhà thờ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steeple

  * kỹ thuật

  đỉnh nhọn

  gác chuông

  mái hình tháp

  mũi nhọn

  tháp chuông

  xây dựng:

  đỉnh (nhọn)

  tời (kiểu đứng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steeple

  a tall tower that forms the superstructure of a building (usually a church or temple) and that tapers to a point at the top

  Synonyms: spire