steeplejack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeplejack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeplejack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeplejack.

Từ điển Anh Việt

  • steeplejack

    /'sti:pldʤæk/

    * danh từ

    thợ leo (chuyên leo lên gác chuông..., để sửa chữa...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steeplejack

    someone who builds or maintains very tall structures