steeple jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeple jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeple jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeple jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steeple jack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thợ làm việc trên cao