steeped roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steeped roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steeped roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steeped roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steeped roof

    * kỹ thuật

    mái nhiều bậc