immerse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immerse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immerse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immerse.

Từ điển Anh Việt

 • immerse

  /i'mə:s/

  * ngoại động từ

  nhúng, nhận chìm, ngâm

  ngâm (mình) vào nước để rửa tội

  chôn vào, chôn vùi

  mắc vào, đắm chìm vào, ngập vào, mải mê vào

  to be immersed in debt: mắc nợ đìa

  to be immersed in thought: trầm ngâm suy nghĩ, mải suy nghĩ

 • immerse

  (hình học) nhúng chìm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • immerse

  * kỹ thuật

  ngâm

  ngâm tẩm

  nhận chìm

  nhúng

  nhúng chìm

  nhúng nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • immerse

  thrust or throw into

  Immerse yourself in hot water

  Synonyms: plunge

  enclose or envelop completely, as if by swallowing

  The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter

  Synonyms: swallow, swallow up, bury, eat up

  Similar:

  steep: devote (oneself) fully to

  He immersed himself into his studies

  Synonyms: engulf, plunge, engross, absorb, soak up

  plunge: cause to be immersed

  The professor plunged his students into the study of the Italian text