engulf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engulf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engulf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engulf.

Từ điển Anh Việt

 • engulf

  /in'gʌlf/

  * ngoại động từ

  nhận chìm, nhận sâu (xuống vực thẳm...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • engulf

  flow over or cover completely

  The bright light engulfed him completely

  Similar:

  steep: devote (oneself) fully to

  He immersed himself into his studies

  Synonyms: immerse, plunge, engross, absorb, soak up