steep channel fish party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steep channel fish party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steep channel fish party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steep channel fish party.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steep channel fish party

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường dẫn cá có lòng dẫn sâu