steep spiral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steep spiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steep spiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steep spiral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steep spiral

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường xoắn ốc bước lớn