steepness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steepness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steepness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steepness.

Từ điển Anh Việt

 • steepness

  /'sti:pnis/

  * danh từ

  sự dốc (của đường đi); độ dốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steepness

  * kỹ thuật

  độ dốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet