precipitousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitousness.

Từ điển Anh Việt

  • precipitousness

    /pri'sipitəsnis/

    * danh từ

    tính dốc đứng, tính dốc ngược

Từ điển Anh Anh - Wordnet