absorbency value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbency value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbency value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbency value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbency value

    * kỹ thuật

    giá trị hấp thụ