absorbency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbency.

Từ điển Anh Việt

 • absorbency

  xem absorbent

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbency

  * kinh tế

  độ thấm nước

  * kỹ thuật

  khả năng hấp thụ

  năng suất hấp thụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet