absorbing state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing state.

Từ điển Anh Việt

  • absorbing state

    (Tech) trạng thái hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing state

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trạng thái hút thu