absorbing boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing boom

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xà thấm