absorbing admixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing admixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing admixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing admixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing admixture

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phụ gia hấp thụ