absorbing filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing filter

    * kỹ thuật

    y học:

    cái lọc hấp thụ