absorbing well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbing well

  * kỹ thuật

  giếng hút

  giếng hút nước

  giếng thấm nước

  xây dựng:

  giếng thấm