absorbingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbingly.

Từ điển Anh Việt

  • absorbingly

    xem absorb