absorbing column nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing column nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing column giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing column.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing column

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột hút thu

    tháp hút thu