absorbing clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing clamp

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cái kẹp hấp thụ