absorbing medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing medium

    * kỹ thuật

    chất hấp thụ

    môi trường hấp thụ

    môi trường hút thu