absorbing material [media] nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbing material [media] nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbing material [media] giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbing material [media].

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbing material [media]

    * kỹ thuật

    chất hấp thụ