absorbedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbedness.

Từ điển Anh Việt

  • absorbedness

    xem absorbed