absorbability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbability.

Từ điển Anh Việt

 • absorbability

  /əb,sɔ:bə'biliti/

  * danh từ

  khả năng hút thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbability

  * kinh tế

  khả năng hấp thụ nước

  * kỹ thuật

  độ hấp thụ

  khả năng hấp thụ

  khả năng hút thu

  xây dựng:

  độ hút thu

  tính hút thu