engage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engage.

Từ điển Anh Việt

 • engage

  /in'geidʤ/

  * ngoại động từ

  hẹn, hứa hẹn, ước hẹn, cam kết; đính ước, hứa hôn

  to engage oneself to do something: hứa hẹn làm gì

  to become engaged to: hứa hôn với

  thuê (người ở); giữ trước (chỗ ngồi...)

  lấy (danh dự...) mà cam kết

  thu hút (sự chú ý...); giành được (tình cảm...); làm cho mát mẻ

  ((thường) động tính từ quá khứ) mắc bận

  to be engaged in something: bận làm việc gì

  (quân sự) giao chiến, đánh nhau với

  to engage the enemy in heavy fighting: đánh nhau với quân địch rất dữ dội

  (kỹ thuật) gài (số...)

  (kiến trúc) gắn vào tường; ghép (vật nọ với vật kia)

  * nội động từ

  (+ in) làm, tiến hành

  to engage in politics: làm chính trị

  to engage in business: kinh doanh

  to engage in negotiations with someone: tiến hành thương lượng với ai

  (kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • engage

  * kinh tế

  cam kết

  hứa hẹn

  * kỹ thuật

  ăn khớp

  đối tiếp

  gài

  gài chặt

  khóa chuyền

  khớp nhau

  khớp nối

  khớp vào

  làm ăn khớp

  liên hợp

  lôi kéo

  mắc vào

  móc nối

  vào khớp

  ô tô:

  cài khớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • engage

  ask to represent; of legal counsel

  I'm retaining a lawyer

  get caught

  make sure the gear is engaged

  Antonyms: disengage

  carry on (wars, battles, or campaigns)

  Napoleon and Hitler waged war against all of Europe

  Synonyms: wage

  hire for work or assistance

  engage aid, help, services, or support

  Synonyms: enlist

  keep engaged

  engaged the gears

  Synonyms: mesh, lock, operate

  Antonyms: disengage

  Similar:

  prosecute: carry out or participate in an activity; be involved in

  She pursued many activities

  They engaged in a discussion

  Synonyms: pursue

  absorb: consume all of one's attention or time

  Her interest in butterflies absorbs her completely

  Synonyms: engross, occupy

  hire: engage or hire for work

  They hired two new secretaries in the department

  How many people has she employed?

  Synonyms: employ

  Antonyms: fire

  betroth: give to in marriage

  Synonyms: affiance, plight

  lease: engage for service under a term of contract

  We took an apartment on a quiet street

  Let's rent a car

  Shall we take a guide in Rome?

  Synonyms: rent, hire, charter, take