engagement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engagement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engagement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engagement.

Từ điển Anh Việt

 • engagement

  /in'geidʤmənt/

  * danh từ

  sự hứa hẹn, sự ước hẹn, sự cam kết, sự ràng buộc, sự hứa hôn

  to keep one's engagements: tôn trọng những lời cam kết của mình

  sự hứa gặp

  a public engagement: sự hứa nói chuyện với công chúng

  social engagements: sự được mời mọc ở các cuộc chiêu đãi...

  sự thuê mướn (người làm...), sự tuyển mộ

  công việc làm (của người thư ký, người giúp việc...)

  (kỹ thuật) sự gài (số...)

  (quân sự) sự giao chiến; cuộc đánh nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • engagement

  * kinh tế

  cam kết

  lời hứa

  sự hẹn gặp

  sự thuê mướn

  sự ước định

  tuyển dụng (nhân công)

  ước thúc

  * kỹ thuật

  cam kết

  sự ăn khớp

  sự khớp nối

  sự móc nối

  sự tiếp hợp

  sự vào khớp

  ước định

  hóa học & vật liệu:

  gài số (xe)

  cơ khí & công trình:

  sự bắt khớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • engagement

  employment for performers or performing groups that lasts for a limited period of time

  the play had bookings throughout the summer

  Synonyms: booking

  contact by fitting together

  the engagement of the clutch

  the meshing of gears

  Synonyms: mesh, meshing, interlocking

  the act of sharing in the activities of a group

  the teacher tried to increase his students' engagement in class activities

  Synonyms: participation, involvement, involution

  Antonyms: non-engagement, nonparticipation, non-involvement

  Similar:

  battle: a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war

  Grant won a decisive victory in the battle of Chickamauga

  he lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement

  Synonyms: conflict, fight

  date: a meeting arranged in advance

  she asked how to avoid kissing at the end of a date

  Synonyms: appointment

  betrothal: a mutual promise to marry

  Synonyms: troth

  employment: the act of giving someone a job