absorbable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbable.

Từ điển Anh Việt

 • absorbable

  /əb'sɔ:bəbl/

  * tính từ

  có thể nuốt được; có thể bị hút

  có thể hút thu được; có thể bị hút thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbable

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  hấp phụ được

  hấp thụ được

  cơ khí & công trình:

  hút thu được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • absorbable

  capable of being absorbed or taken in through the pores of a surface

  Antonyms: adsorbable