acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid.

Từ điển Anh Việt

 • acid

  /'æsid/

  * danh từ

  (hoá học) Axit

  chất chua

  * tính từ

  Axit

  acid radical: gốc axit

  acid test: sự thử bằng axit

  (nghĩa bóng) thử thách gay go

  chua

  chua cay, gay gắt; gắt gỏng

  acid looks: vẻ gay gắt, vẻ gắt gỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid

  * kinh tế

  axit

  chua

  * kỹ thuật

  axit

  chua

  điện:

  axít

  chất chua

Từ điển Anh Anh - Wordnet