acid wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid wash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự rửa bằng axit