acid mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid mark

    * kỹ thuật

    dấu axit