acid tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng axit