aciduric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aciduric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aciduric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aciduric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aciduric

    * kỹ thuật

    y học:

    sự dung nạp axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet