aciding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aciding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aciding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aciding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aciding

    * kỹ thuật

    làm sạch bằng axit