acid lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid lake

    * kỹ thuật

    môi trường:

    hồ axit

    hồ axít hóa