acidic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidic.

Từ điển Anh Việt

 • acidic

  /'æsidik/

  * tính từ

  có tính chất axit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acidic

  * kinh tế

  có tính chất axit

  có tính chất chua

  * kỹ thuật

  axit

  chua

  cơ khí & công trình:

  có tính axit

  y học:

  thuộc axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acidic

  being or containing an acid; of a solution having an excess of hydrogen atoms (having a pH of less than 7)

  Antonyms: alkaline

  being sour to the taste

  Synonyms: acid, acidulent, acidulous