acid test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid test.

Từ điển Anh Việt

 • acid test

  * danh từ

  sự thử nghiệm giá trị, sự thử thách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid test

  * kinh tế

  sự xác định độ axit

  sự xác định tỷ số axit

  trắc nghiệm acid

  * kỹ thuật

  độ axit

  hóa học & vật liệu:

  phép thử bằng axit

  cơ khí & công trình:

  sự xác định độ axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acid test

  a rigorous or crucial appraisal