acid pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid pig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid pig

    * kỹ thuật

    gang lò thổi axit

    gang lò thổi Bessemer axit