acid-fast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid-fast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid-fast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid-fast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acid-fast

  * kinh tế

  chịu chua

  * kỹ thuật

  kháng axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acid-fast

  not easily decolorized by acid solutions; pertains to micro-organisms (especially the tubercle bacillus that causes tuberculosis)