acidless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acidless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acidless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acidless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acidless

    * kỹ thuật

    không axit

    không có tính axit