acid oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu axit