acid egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid egg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid egg

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy nâng axit