acid cure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acid cure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acid cure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acid cure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acid cure

    * kỹ thuật

    sự lưu hóa bằng axit

    hóa học & vật liệu:

    lưu hóa axit